Αποποίηση ευθυνών

 1. Διευκρίνιση των όρων σε αυτή την αποποίηση ευθύνης:
  • η ιστοσελίδα: κάθε ιστοσελίδα που περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο προς την εν λόγω αποποίηση ευθύνης, αποσκοπεί στην ανάλογη εφαρμογή της αποποίησης ευθύνης ως προς εκείνη την ιστοσελίδα·
  • Bασιλιάδης Ιωάννης: ο εξουσιοδοτημένος εκδότης της ιστοσελίδας·
  • να χρησιμοποιηθεί / προς χρήση: συμπεριλαμβάνονται η μεταφόρτωση, η σύνδεση χρήστη, οι αιτήσεις, η πρόσβαση, η παροχή συμβουλών, η ανάγνωση, η παρατήρηση, η ακοή, η επιμέλεια, η συμπλήρωση (φόρμας), η αποστολή, η (προσωρινή) αντιγραφή, η αποθήκευση, η προώθηση, ο διαμοιρασμός, η χρήση υπηρεσιών, το εμπόριο (δηλαδή η αγορά ή η ενοικίαση) και παρόμοιες ενέργειες·
  • εσείς: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ο αντιπρόσωπός του που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα·
  • το περιεχόμενο: συμπεριλαμβάνονται κείμενο, εικόνες, υπερσύνδεσμοι, αποσπάσματα ήχου ή βίντεο, ή/και άλλα αντικείμενα·
  • ζημιά: η άμεση ή έμμεση ζημιά οποιασδήποτε φύσεως, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων ή άλλων αντικειμένων, απώλεια εισοδημάτων ή κερδών, ή οποιαδήποτε άλλη αρνητική χρηματοοικονομική επίπτωση.
 2. Το παρακάτω κείμενο είναι σχετικό με την ιστοσελίδα. Η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων που αναφέρονται σε αυτή την αποποίηση ευθύνης.
 3. Η εταιρεία kipseles.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τακτική ενημέρωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή/και για την πρόσθεση νέου περιεχόμενου σε αυτήν. Παρόλη τη μέγιστη επιμέλεια και προσοχή, υπάρχει η πιθανότητα ελλιπούς ή/και λανθασμένου περιεχομένου.
 4. Η εταιρεία kipseles.gr παρέχει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σε κανονική μορφή, χωρίς κάποια εγγύηση ως προς την ορθότητα ή την καταλληλότητά για συγκεκριμένο σκοπό ή ως προς οτιδήποτε άλλο.
 5. Η εταιρεία kipseles.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά που έχει προκληθεί ή μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα χρήσης της ιστοσελίδας, ή που να συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας ή με τη μη δυνατότητα πρόσβασης στην ιστοσελίδα.
 6. Η εταιρεία kipseles.gr δικαιούται να τροποποιήσει ή να τερματίσει την ιστοσελίδα, ή να ζητήσει βοήθεια τρίτου για τον σκοπό αυτόν, με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία kipseles.gr δεν καθίσταται υπεύθυνη για τις συνέπειες οποιασδήποτε τροποποίησης στην ιστοσελίδα ή τερματισμού της λειτουργίας της.
 7. Με εξαίρεση αυτή την αποποίηση ευθύνης, η εταιρεία kipseles.gr δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε αρχεία τρίτων, που συνδέονται σκοπίμως με την ιστοσελίδα. Ο σύνδεσμος προς κάποιο αρχείο δεν μπορεί να θεωρηθεί και ως έγκριση ή υποστήριξη αυτού του αρχείου.
 8. Η αυθαίρετη ή ακατάλληλη χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της μπορεί να θεωρηθεί ως παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και της νομοθεσίας περί ιδιωτικότητας, δημοσιεύσεων ή/και επικοινωνιών με την ευρύτερη έννοια. Εσείς ως χρήστης ευθύνεστε για οτιδήποτε αποστείλλετε μέσω της ιστοσελίδας.
 9. Η εταιρεία kipseles.gr διατηρεί το δικαίωμα άρνησης χρήσης της ιστοσελίδας ή/και ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Κατά επέκταση, δικαιούται να ελέγχει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Εσείς ως χρήστης θα προστατέψετε και θα προφυλάξετε την εταιρεία kipseles.gr τους υπαλλήλους της, τους αντιπροσώπους, τους κατόχους αδειών εκμετάλλευσής της, τους εμπορικούς συνέταιρους και τον συντάκτη αυτής της αποποίησης ευθύνης από οποιαδήποτε νόμιμα ή παράνομα μέτρα, δικαστικές αποφάσεις κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων των εξόδων νομικής εκπροσώπησης, λογιστών κ.λπ., τα οποία πιθανώς επιβληθούν από τρίτα πρόσωπα, ως συνέπεια ή συσχετισμού με τη δική σας χρήση της ιστοσελίδας ή λόγω δικής σας παραβίασης οποιωνδήποτε νομικών κανονισμών ή δικαιωμάτων τρίτων προσώπων.